Általános Szerződési Feltételek

A www.italiadivina.hu weboldalon elektronikus úton megrendelést leadó Vásárlók részére


Jelen ÁSZF rögzíti az Italia Divina Kft. (székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 69., cégjegyzékszám: 01-09-304319, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 26145417-2-42.) www.italiadivina.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.italiadivina.hu weboldalon az Italia Divina Kft. bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat. Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó – a megfelelő regisztrációt követően állíthatja össze azt a bevásárló listát, amely tartalmazza a vásárló által az átvételi pontnál átveendő termékeket. A bevásárló lista összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a kiválasztott termékeket összekészíti, és ajánlatot tesz a Felhasználó számára azok átvételére. A Felhasználó a termékek megtekintését követően, átvételkor, érvényes árának ismeretében dönt arról, hogy a termékeket vagy azok egy részét átveszi-e. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a termékeket vagy azok egy részét nem veszi át, úgy az átvételt indoklás nélkül megtagadhatja.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják az ÁSZF-et, hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően regisztráltak www.italiadivina.hu weboldalon (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Amennyiben a Szolgáltatást jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok veszik igénybe, úgy Megrendelés Megjegyzés rovatánál kell megjelölni azon adatokat, melyre a számla kiállítását kérik (cégnév, cím, adószám, postázási cím).


Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az Italia Divina Kft. jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.italidivina.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén az Italia Divina Kft. e-mailben értesíti a korábban regisztrált Felhasználóit az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a weboldal az Italia Divina Kft. által üzemeltetett és karbantartott, az Italia Divina Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező weboldal. Az Italia Divina Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldal mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Italia Divina Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy internet zsúfoltságából vagy nem megfelelő működéséből adódónak.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.


Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése, az Italia Divina Kft. általi automatikus visszaigazolás

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a bevásárló lista összeállítására. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. A fentieknek nem megfelelő adatok megadásából vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért az Italia Divina Kft. nem vállal felelősséget.

Az Italia Divina Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt Felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Az Italia Divina Kft. a bevásárló lista összeállítását követő legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó részére, amely tartalmazza a kiválasztott termékek megnevezését, azok kiválasztáskor érvényes árát, valamint a szolgáltatási díj összegét.


Biztonság

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az Italia Divina Kft.-t, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, az Italia Divina Kft. jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. Az Italia Divina Kft. nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.


Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése

A www.italiadivina.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője az Italia Divina Kft., amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal stb.) jogszerűen rendelkezhet.

Tartalami és formai elemeket csak az Italia Divina Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a weboldal címének pontos megjelölésével jogosult felhasználni, feldolgozni. A weboldalon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy az Italia Divina Kft-t megilleti a jog, hogy a weboldalt és annak tartalmát az Italia Divina Kft. arculati profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Italia Divina Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa. Az Italia Divina Kft. jogosult kialakítani a weboldal arculatát, kép- és színvilágát.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem az Italia Divina Kft., sem más Felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg az Italia Divina Kft. jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

A Weboldal egyes részei a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Felhasználó számítógépén tárolódnak. A böngészőprogram segítségével a Felhasználó beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat az Italia Divina Kft.-hez: info@italidivina.hu


A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, az Italia Divina Kft., az Italia Divina Kft. közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a www.italiadivina.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

Az Italia Divina Kft. jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki az Italia Divina Kft. kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet az Italia Divina Kft.-nek okoztak, illetve amelynek megtérítését az Italia Divina Kft.-től harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt az Italia Divina Kft-re kiszabott bírság is kárnak minősül.


A Szolgáltatás elérhetősége

Az Italia Divina Kft. a Szolgáltatást Magyarország területén nyújtja és megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor az Italia Divina Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Az Italia Divina Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.italiadivina.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

A Felhasználó a weboldal látogatása során folyamatos tájékoztatást kap a Szolgáltatás aktuális elérhetőségéről.

Megfelelő – e-mailen keresztül történő - tájékoztatást követően az Italia Divina Kft. bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását – akár részlegesen is - beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon szereplő termékek még átvételre kerülnek.


Felelősség

Annak ellenére, hogy az Italia Divina Kft. megtesz minden tőle elvárhatót a www.italiadivina.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. Az Italia Divina Kft. nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben az Italia Divina Kft. pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Italia Divina Kft. különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.italiadivina.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.italiadivina.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben az Italia Divina Kft. számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.italiadivina.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.italiadivina.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A jelen pont rendelkezései nem érintik az Italia Divina Kft. tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.


Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi Tájékoztatóban találhatóak, mely a www.italiadivina.hu weboldalon érhető el.


Árak, költségek

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t, valamint a betétdíjat tartalmazzák.


Költségek

Előreutalást követően az átvételi pontnál, a termékek átvételéért az Italia Divina Kft. plusz költséget nem számít fel.


A bevásárló lista összeállítása, termékek elérhetősége, helyettesítő termékek

A bevásárló lista a www.italiadivina.hu honlapon található termékekből való válogatást jelenti. A bevásárló lista összeállítása nem azonosítható a termékek megrendelésével, a Felhasználó oldalán nem teremt kötelezettséget a termékek megvásárlására.

Ha a Felhasználó által kiválasztott termékek nem állnak rendelkezésre, akkor az Italia Divina Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan más termékeket ajánljon fel, amelyek tulajdonságukban és árukban a lehető legközelebb állnak a Felhasználó megrendeléséhez. A helyettesítő termék ára, kiszerelése eltérhet a Felhasználó által kiválasztott termék árától, kiszerelésétől. Átadáskor ezeket a helyettesítő termékeket láthatóan elkülönítik a Felhasználó által kiválasztott többi terméktől.


Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban az Italia Divina Kft. és a Felhasználó között csak abban az esetben jön létre szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan, ha átvételkor az Italia Divina Kft. által ajánlott termékeket vagy azok egy részét a Felhasználó elfogadja, azaz átveszi. Eddig az időpontig sem a Felhasználó, sem az Italia Divina Kft. vegyetlen nyilatkozata és intézkedése sem értelmezhető ajánlatként vagy annak elfogadásaként.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:

 • a Felhasználó összeállítja, leadja a bevásárlólistát (amely a szolgáltatási díjat tartalmazza,
 • az Italia Divina Kft. automatikus visszaigazolást küld a bevásárlólista beérkezéséről,
 • az Italia Divina Kft. termékek átvételét biztosítja,
 • az Italia Divina Kft. tájékoztatja a Felhasználót a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről, amelynek során ajánlatot tesz azok vételére
 • ezt követően a Felhasználó a termék(ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék(ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést az Italia Divina Kft. által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet az Italia Divina Kft. nem iktat.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy az Italia Divina Kft. a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.


A Felhasználó kérésének feladása, módosítása vagy törlése

A Felhasználó átvétel iránti kérését a www.italiadivina.hu honlapon található kérelem kitöltésével adja fel, a következők szerint. A Felhasználó a sikeres regisztrációt követően a terméket kiválasztja, kosárba helyezi, és megadja a szállítási, fizetési, valamint egyéb feltételeket, adatokat. A kérelmet az átvétel napján sem a Felhasználó, sem az Italia Divina Kft. nem módosíthatja, míg a kérelem törlésére az átvétel napján kizárólag az Italia Divina Kft. jogosult. Az Italia Divina Kft. a kiválasztott termékeket a munkaszüneti napok kivételével hétfőtől péntekig, délelőtt 10.00 órától este 20.00 óráig átadja.


Átadás-átvétel

1.) Átvételi pont

Felhasználónak az átvételhez magával kell hoznia a termékkiválasztáskor kapott nyilvántartási számot, vagy visszaigazoló levelet.

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a termékeket átadó üzlet munkavállalójának kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a munkavállaló a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a munkavállaló akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.

Az Italia Divina Kft. köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Felhasználó a termékeket a kért időpontban és helyen átvehesse, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a az Italia Divina Kft. nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

2.) A fizetés

A termékek vételárát a Felhasználó fizetheti online. Készpénzes fizetésre nincs lehetőség.

A termékek vételárának kifizetése céljából a Felhasználó a megküldött információk alapján előre utalhat.

Amennyiben a Felhasználó a tranzakcióról ÁFA-s számlát szeretne kapni, úgy azt a Megrendelés Megjegyzés rovatában kell jeleznie. A Vásárló az ÁFA-s számlát a termékek ellenértékének beérkezését követően elektronikusan kapja meg. Az ÁFA-s számla minden esetben tételesen kerül kiállításra.

3.) A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás, azaz a termékek visszaadása

Felhasználó jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni.

Ezen túlmenően, a Felhasználó jogosult a szerződéstől a termék(ek) kézhezvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállni, amely azt jelenti, hogy az átvett terméke(ke)t az említett határidőn belül indokolás nélkül visszaadhatja. Ilyen esetben a Felhasználó köteles az elállási nyilatkozat megtételét követő 14 napon belül a terméke(ke)t Az Italia Divina Kft. részére saját költségén visszaküldeni.

Az Italia Divina Kft. köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a Felhasználó – választása szerint - a visszaadott termékekért cserébe másik terméket választhat. (A vételár meghatározásakor a termékek átadás-átvétele alkalmával fizetett ára az irányadó.)

A Felhasználó elállás esetén felelős a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

A Felhasználó nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén, továbbá lezárt csomagolású termékeknél, ha a csomagolást a Felhasználó felbontotta, olyan termékeknél, melyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékkel, valamint olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek.

Az elállási jog a 4.számú Függelékben meghatározott nyilatkozattal, vagy a Felhasználó egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható. Kérjük, hogy elállás esetén keresse ügyfélszolgálatunkat.

Elállás alá eső termékek esetén azok vételárát az Italia Divina Kft. az elállással egyidejűleg, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül visszatéríti. Az Italia Divina Kft. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a terméke(ke)t vissza nem kapta, vagy a Felhasználó azon igazolásáig, hogy ezen terméke(ke)t részére visszaküldte.

A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a Felhasználót a hibás termékekkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján megilletnek.


Reklamációk, panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján.

Mindemellett a Felhasználó a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a meghatározott elérhetőségeken. Az Italia Divina Kft. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Felhasználó a panaszt írásban jelentette be, Az Italia Divina Kft. a panaszt 30 napon belül válaszolja meg.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívülirendezése érdekébenjogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.


Vegyes rendelkezések

A www.italiadivina.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Felhasználó a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF vagy a www.italiadivina.hu honlap tartalmainak magyar és angol nyelvű változata között eltérés tapasztalható, a magyar nyelvű változat az irányadó.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Amennyiben az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén az Italia Divina Kft. nem gyakorolja a szerződésszegés kapcsán őt megillető jogokat, az semmilyen módon nem tekinthető joglemondásnak.


Az Italia Divina Kft. elérhetőségei
Weboldal címe: www.italiadivina.hu
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@italiadivina.hu
Levelezési címe: 1145 Budapest, Törökőr utca 69.
Telefonszám: +36 70 316 3091


A jelen ÁSZF 2018. április 30-án lép hatályba.